Products Show 产品展示

 

 

可选电压规格:24V;36V;127V;220V

 

防爆形式:ExdI;ExdII CT4

 

DTBF-37/24ZL

DTBF-37/127BL

DTBF-37/220BL   

DTBF-90/24ZL   

DTBF-90/36BL   

DTBF-90/127BL   

DTBF-90/220BL   

DTBF-37/36BL

DTBF-39/127YB   

DTBF-69/220YB   

DTBF-69/24YZ   

DTBF-69/127YB   

DTBF-39/220YB   

DTBF-39/36YB   

DTBF-39/24YZ   

DTBF-69/36YB